Anov Kazıları ve Reng-i Su

Alıntı
Radloff’un Anav (Anow) kazılarında bulduğu eşyalar arasında ki, ebrunun ilk örneklerinden olarak gösterilen ebrulanmış keçelerin tarihi, İ.Ö. 500 yıllarına kadar geri götürülebilmektedir. Bu kazılarda bulunan eşyalar ve özellikle ebrular 2000'li yıllara kadar halen sergilenmemişti. (Petersburg'da Ermitaş müzesi depolarında bulunmaktadır) ( Arkitekt Dergisi Haziran 1998/ A. Erdoğan Vata)  Anav’ın ve burada yapılan kazıların Türk kültürü üzerine yapılan en eski ve kapsamlı kazılardan olduğu düşünüldüğünde, Türk boylarının, ebru ile ilişkisinin ne kadar eskilere dayandığını göstermesi açısından ilginçtir. Bu gün hala Tuva’da ki gibi şaman topluluklarına rastladığımız Türk boylarının varlığı, İslam öncesi Türk kültürü hakkında bize çok belirgin, yaşayan kanıtlar sunmaktadır. Ebrunun şaman Türk toplulukları tarafından bulunmuş olduğu tezini destekler niteliktedir.  Bu anlamda Anav’da bulunan ilk ebru örneklerinin de, şaman geleneğinde bir parçası olduğu açıktır.


RENG-İ SU
Kökeni Şaman boylarına kadar dayanan geleneksel ebru sanatı rehberliğinde çağdaş sanatla bağ kurma arayışıdır. Ebru geleneğinin en özündeki yaklaşımın (su üzerinde boyama), günümüz teknik gelişmelerinden yararlanarak, ilksel görsel bir dilin, yeniden kurulumu ve bu vasıtayla yeni bir resim dili kurulması çabasıdır. Sanatsal yaratımın, sadece sanatçısıyla birlikte yapıtlarını değil, daha ileri giderek izleyicisini de yetkinleştirmeyi hedefleyen doğu sanatlarının felsefi yaklaşımı temelinde,  batı sanatının bütün deneme ve girişimlerini gücü yettiğince araştırıp, kendi sularında yorumlama çabası güder. Renklerin gücünü ve suyun akışını kullanarak soyuta ulaşmaya, soyut imgeler yaratmaya çalışır. Sanatçının kendini ifade etme enerjisini, suyun yaratıcı katkılarıyla dolaysız yansıtabilmesini, saf gerçekliğin kendini farklı formlarla ifade etmesini ve sonuç olarak bilinmeyenle anlık bir temasa olanak sağlayan bir yaklaşımı, hedefler.  Reng-i Su, suyun akışkanlığıyla, bilinmeyene bir yolculuk, bütünlüğe, yargısızlığa görsel dil aracılığıyla ulaşma yöntemidir.